Науково-технічні розробки

Науково-дослідні роботи кафедри ІТМ

Назва роботи

Керівник

Опис

Роки

Гетерогенна мережа збору, передачі та обробки інформації для системи розподіленої генерації MicroGrid

д.т.н. Ямненко Ю.С.

Мета: розробка методів прогнозування, керування та діагностики MicroGrid з використанням технологій машинного навчання та обробки великих даних та створення на цій основі програмного забезпечення для гетерогенної мережі збору, аналізу, обробки, передавання та візуалізації даних.

2019-2021

Технологія побудови динамічних реєстрів електронних інформаційних ресурсів та засобів їх ефективної обробки у датацентрах гетерогенної структури

 

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

Метою дослідження є розробка моделей та методів які забезпечать повнофункціональну роботу системи, призначеної для створення та експлуатації динамічного РЕІР за рахунок розробки уніфікованих засобів супроводження, ефективної організації обчислювальних процесів обробки та впровадження хмарних технологій, що дозволить забезпечити безперебійне, захищене та контрольоване функціонування інформаційної системи.

2018-2020

Технологія забезпечення якості обслуговування телекомунікаційних сервісів при частковому руйнуванні фізичного обладнання

к.т.н., доц. Скулиш М.А.

Метою роботи є підвищення ефективності надання телекомунікаційних послуг у сучасних системах зв’язку, що забезпечується використанням гетерогенного хмарного середовища, за рахунок впровадження комплексу методів контролю та керування процесом обслуговування сервісів, які базуються на математичних моделях, процедурних, структурних та системних рішеннях, отриманих з урахуванням впливу на характеристики системи структури телекомунікаційного сервісу, вимог до якості їх обслуговування, статистичні дані, економічну ефективність та можливості масштабування обчислювального середовища.

2017-2020

Розробка і дослідження методів моноімпульсного пеленгування і вимірювання миттєвої частоти джерел радіовипромінювання інформаційно-телекомунікаційних мереж

к.т.н., доц. Ільницький А.І.

Підвищення ефективності роботи інформаційно-телекомунікаційних мереж в умовах складної радіоелектронної обстановки

2017-2020

Підвищення ефективності обробки даних зі споживчих пристроїв в телекомунікаційній мережі Інтернету Речей

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

Метою роботи є підвищення ефективності обробки даних зі споживчих пристроїв в телекомунікаційній мережі Інтернету Речей (ІнР) за рахунок створення комплексу наукових і науково-технічних рішень в області розробки методів і алгоритмів, що забезпечують підвищення ефективності обробки, аналізу великих масивів даних в розподіленої мережі Інтернету Речей.

2016-2020

Оптимізація характеристик і структури систем і мереж широкосмугового безпроводового доступу

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

Метою дослідження є підвищення ефективності процесу обробки сервісів в системах підтримки операційної діяльності підприємств зв’язку, в тому числи удосконалення процесу керування вхідним потоком заявок на надання послуг абонентам та їх тарифікацію, підвищення якості їх обслуговування для всього спектру сучасних інформаційно-телекомунікаційних послуг за рахунок введення додаткових систем керування заявками, які враховують вимоги до технічних ресурсів, статистичні дані, економічну ефективність та можливості залучення додаткових серверів тарифікації, підвищення ефективності доступу та якості послуг за рахунок інтеграції інформаційних ресурсів, створення технології та системного підходу до рішення задач інтеграції інформаційних ресурсів в OSS/BSS системах з використанням онтологій, а також за рахунок перенаправлення надлишкового потоку заявок в додаткові хмарні ресурси у години максимального навантаження для зменшення відмов абонентам у обслуговуванні.

2015-2016

Гетерогенне середовище з динамічною архітектурою для високопродуктивної обробки інформації в розподілених інформаційних системах

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

Предметом дослідження є технології створення систем розподіленого зберігання та обробки даних, технології грід-систем персональних комп’ютерів, а також моделі і методи розподіленої, у т. ч. паралельної обробки даних.Метою роботи є розробка підходу до створення у складі інформаційно-телекомунікаційних середовищ установ високоефективних засобів для організації розподілених обчислень, розміщення і виконання компонент розподілених інформаційних систем, зберігання великих об’ємів даних, з мінімальними витратами.

2013-2014

Модель представлення знань на Інтернет-порталі

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

Організація знань та даних на інтернет портаі з використанням моделі представлення знань, яка є оптимальною для цієї предметної області та дозволить: структуризувати та систематизувати інформацію представлену на порталі, організувати якісну навігацію та пошук, інтегрувати розрахункові задачі у інформаційну середу порталу.

2012-2014

Підвищення ефективності функціонування систем підтримки операційної діяльності оператора

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

Метою роботи є забезпечення та підвищення ефективності функціонування системи OSS/BSS в умовах її постійного реінженірінгу, адаптації та масштабування через постійне розширення номенклатури послуг та зміни вимог до них на підприємствах зв’язкуПризначення НДР полягає в підвищенні ефективності розробки нових та реінженірінгу існуючих послуг зв’язку, зменшенні часу їх надання, розширенні їх номенклатури в системі OSS/BSS за рахунок введення методу проектування потоків завдань в системі OSS/BSS на рівні вимог, що дозволить автоматизувати процес проектування та планування послуг зв’язку та підвищити його ефективність.

2012-2014

Підвищення якості обслуговування мобільних абонентів стільникових мереж

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

Метою роботи є підвищення якості обслуговування мобільних абонентів стільникових мереж за рахунок використання базових станцій з застосуванням технологій Software defined Radio (SDR)Призначення НДР полягає в розробці алгоритмів та методів (в тому числі методів оновлення програмного забезпечення), за рахунок яких стає можливим використання технологій Software defined Radio для підвищення якості обслуговування мобільних абонентів стільникових мереж

2012-2014

Розробка міждисциплінарного комплексу розподілених обчислень на базі веб-сервісів

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

Метою роботи є створення платформи надання веб-сервісів на основі модифікованого моделе-орієнтованого підходу до розробки програмного забезпечення, який включає етапи раннього прототипування і тестування, що дозволить підвити ефективність проектування, розробки та виконання програмних компонентів інформаційно-сервісного простору, а також дозволить підвищити продуктивність розподілених обчислень за рахунок введення паралелізації як в моделі веб-сервісів, так і обчислювальних процесів

2011-2012

Мультиагентна система інтеграції інформаційних ресурсів та обробки інформації в розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

Метою роботи є побудова технології для рішення задач доступу, управління та організації взаємодії інформаційних ресурсів та сервісів в гетерогенному розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі за рахунок використання інтелектуальних агентів та мультиагентних систем та розробка відповідних інструментальних засобів, що будуть реалізовувати основні положення цієї методології

2010-2011

Управління ресурсами та сервісами в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

Метою роботи є побудова методології доступу та управління інформаційними та програмними ресурсами в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі, які покладені в основу програмних засобів проміжного шару для доступу та виконання розподілених програмних систем в мережах, які використовують технології як проводового так і безпроводового доступу.

2009-2010

Адаптивна технологія обробки інформації в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

Метою роботи є побудова методології обробки інформації в розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі та створення інструментальних засобів проектування та розробки, прив’язки до предметної області, настроювання та адаптації програмних модулів використання інформаційних і обчислювальних ресурсів у телекомунікаційному середовищі та здійснення розподілених обчислень в ньому.

2008-2009

Програмний комплекс створення, інтеграції та реінженірінгу інформаційних і функціональних ресурсів в телекомунікаційному середовищі

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

Вперше науково обґрунтовано та запропоновано методологію побудови програмного комплексу для розробки та розподілення інформаційних ресурсів, зокрема запропоновано:метод інтеграції інформаційних систем з утворенням єдиного інформаційного середовища, математичні моделі та алгоритми, а також WEB-орієнтоване програмне забезпечення інтеграції прикладних систем у єдиному інформаційно-телекомунікаційному середовищі.Розроблено інтернет-портал НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” з використанням технології SharePoint та проведено впровадження його пілот – проекту в дію.

2006-2008

Створення віртуальної мережі навчальних закладів на базі сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

Удосконалено методи проектування бездротових мереж WLAN802.11 та WiMAX802.16, які розглядаються як частина комплексної методології проектування корпоративних інформаційно-телекомунікаційних мереж і відрізняються від існуючих (насамперед, Ekahau Site Survey, WinProp тощо) застосуванням методу мінімаксної оптимізації у поєднанні із емпіричними геометричними моделями розповсюдження радіохвиль та урахуванням навантаження для вирішення задачі розміщення точок радіодоступу, що дозволяє зменшити загальну вартість мережі.

2005-2007

Інформаційна система управління інженерним документообігом на основі єдиної моделі виробничого середовища

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

Розроблено методологію та нові принципи і архітектурні рішення побудови корпоративної інформаційно–телекомунікаційної системи автоматизованого управління інженерним документообігом машинобудівного підприємства, тісно пов’язаної з процесами виробництва, що дозволяє значно скоротити строки підготовки виробництва та наблизити якість продукції, що випускається до рівня світових стандартів

2003-2005

Побудова методологій, моделей, підходів для створення інформаційних ресурсів навчальних закладів

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

Розроблено методологію, моделі та методики по створенню інтегрованих інформаційних ресурсів з навчальної, наукової та адміністративно-управлінської діяльності навчальних закладів різного рівня

2002-2004

Математичне та програмне забезпечення проектування приймачів передавачів земних станцій супутникового зв’язку у міліметрових діапазонах

д.т.н., проф. Сундучков К.С.

Оптимізація характеристик і структури систем і мереж широкосмугового безпроводового доступу

д.т.н., проф. Сундучков К.С.

Господарчо-договірні роботи кафедри ІТМ

Назва проекту

Опис роботи

Роки

Розробка системної інфраструктури єдиного інформаційного середовища даних антарктичних досліджень

Розробка підходів до побудови Національного Центру Антарктичних Даних (НЦАД), а саме його системної інфраструктури та інтеграційної платформи для вирішення задач збору, обробки, передачі та представлення даних, що постають перед НЦАД, а також визначення можливості забезпечення ефективного функціонування антарктичної станції "Академік Вернадський" при використанні супутникового зв’язку для надійної, безперервної передачі інформації з мінімальними витратами.​

з 2011

Розробка, розгортання і супровід науково-інформаційного порталу “Наука-Інформ”

Мета роботи: побудова інтегрованого єдиного інформаційного середовища науково-інформаційного порталу Наука-Інформ, яке включає в себе розподілені та локальні цифрові ресурси порталу (науково-інформаційні, адміністративні, програмні тощо), а також комплекс програмно-технічних засобів, які забезпечують використання цих ресурсів та повне функціональне управління ними. Впровадження результатів роботи можливо в усіх установах країни, що мають державну і недержавну власність з метою автоматизації поточних робіт.

2009-2010

Дослідження проблемних питань удосконалення інформаційного супроводження порталу «Життєзабезпечення» з метою забезпечення широкого доступу громадськості до проблем реформування ЖКГ

Розробка методичних рекомендацій щодо удосконалення інформаційного супроводження порталу Життєзабезпечення”, а саме удосконалення процесу структуризації та формування інформації у сфері розвитку ЖКГ для розміщення на діючому порталі “Життєзабезпечення”.

березень 2009 – червень 2009

Впровадження, вдосконалення та супровід програмних комплексів “Ліки” та Чорнобильського банку даних (ЧБД)

Удосконалено програмний комплекс ЧБД та “Ліки”. Проведена актуалізація даних в Центральному сегменті м. Києва у відповідності з даними районів ЧБД.Розроблена структура обміну інформацією між аптеками та головним управлінням у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).​

2008

Технології створення науково-інформаційного порталу “Наука-Інформ”

Розроблено структуру та змістовне формування даних про хід реформування ЖКГ та впровадження наукових та інноваційних рішень у цій сфері для розміщення на діючому науково-інформаційному порталі НаукаІнформ, що забезпечить участь Мінжитлокомунгоспу у розбудові загальноукраїнського науково-інформаційного порталу НаукаІнформ в частині широкого інформування громадськості щодо реалізації державної житлової політики та реформування у сфері житлово-комунального господарства.

2008

Розроблення концептуальних основ інформаційно-аналітичних систем підтримки управлінських рішень

Розроблено концептуальні основи інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття управлінських рішень у вигляді звіту. Результати НДР запроваджені: Інститут проблем національної безпеки при РНБО України.​

2008