​​Освітня програма

Освітня програма (спеціалізація) «Інформаційно-комунікаційні технології» забезпечує фундаментальну теоретичну та прикладну практичну підготовку за загальною програмою галузі знань «Електроніка та телекомунікації»,  спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» на трьох рівнях вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії.

Освітня програма​ спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із:

 • проектування гетерогенних програмно-апаратних платформ, які забезпечують отримання сучасних Інтернет-послуг та сервісів у будь-який час і у будь-якому місці, працюють в глобальному середовищі;
 • проектування «хмарних» (програмно визначуваних) дата-центрів у поєднанні з сучасними 3G, 4G та 5G- комунікаційними мережами;
 • створення та використання новітніх технологій IoT (Internet of Things), а також побудова інформаційно-комунікаційних систем на їх основі;
 • проектування програмно-апаратних платформ, вузлів обробки даних, інтелектуальних засобів їх взаємодії;
 • створення енергоефективних інтелектуальних   ​протоколів та засобів паралельної, колективної ​обробки значних обсягів інформації у вузлах дата-центрів, застосування «хмарних ресурсів та сервісів».

Зміст освітньої програми

У стратегії розвитку цивілізованих країн домінуючою стає концепція інформаційного суспільства, в якому матеріальною основою стають інформаційно-комунікаційні технології та системи. Інформаційне суспільство формується як глобальне, у якому ділова активність перетікає саме в інформаційно-комунікаційне середовище – масштабну інфраструктуру, яка є взаємопов’язаною сукупністю глобальних і регіональних систем, а також протоколів і алгоритмів взаємодії компонентів цих систем, та є призначеною для задоволення особових, соціально-групових і суспільних інформаційно-комунікаційних потреб. Все більше в світі розгалужені інформаційно-комунікаційні системи проникають не лише в економічні сфери, а й в медицину, культуру, спорт, контроль довкілля і в інші області людської діяльності, створюються потужні територіально-розподілені в глобальному просторі портали надання послуг пошуку, обробки та зберігання інформації.
Глобальна інформаційно-комунікаційна інфраструктура здатна надавати повний спектр інфокомунікаційних послуг (в будь-якому географічному місці, гарантованої якості, прийнятної вартості, в будь-який час) на базі традиційних та інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій, віддалених Cloud Дата центрів.
Освітня програма «Інформаціонно-комунікаційні технології» – ІКТ спрямована на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр, PhD, які здатні відповідати за своєю кваліфікацією ключовій тенденції змін у сфері ІКТ, а саме злиттю (конвергенції) інформаційних і комунікаційних технологій, внаслідок чого і створюються інформаційно-комунікаційні системи, в яких у процесі передавання інформації телекомунікаційні та інформаційні засоби діють як єдине ціле.

Рівень бакалавра забезпечує надбання випускниками компетенцій стосовно теоретичних основ побудови, налагодження, адміністрування, контролю і діагностування стану, інформаційно-комунікаційної інфраструктури операторів зв’язку та провайдерів Інтернет-послуг.

Рівень магістра забезпечує надбання компетенцій по вдосконаленню, проектуванню та створенню  апаратно-програмної інфраструктури, гетерогенних Інтернет-базованих середовищ, «хмарних» технологій у поєднанні з сучасними 3G, 4G та 5G- комунікаційними мережами.

Рівень доктора філософії забезпечує надбання компетенцій по здійсненню наукових досліджень, пошукових робіт та прогнозуванню напрямків розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, створенню та впровадженню технологій всепроникаючого компьютінгу, ІоТ, BigData.

Cпівпраця з провідними компаніями – розробниками спеціалізованого програмного забезпечення, зокрема MicrosoftEricssonEPAMHuaweiNokia Corporation, а також операторами зв’язку та провайдерами Інтернет-послуг адаптує наших випускників до роботи як в зазначених компаніях, так і на підприємствах, що займаються:

 • інформаційно-комунікаційними технологіями;
 • програмними платформами та сервісами;
 • базами даних;
 • сховищами інформації;
 • дата-центрами;
 • обчисленнями в глобальному середовищі на  адміністративних посадах;

в якості розробників Інтернет-послуг і адміністраторів дата-центрів, баз даних, електронних сховищ інформації.

Вивчають: технології, мови та засоби програмування, побудову програмно-апаратних платформ для отримання Інтернет-послуг та сервісів, підходи щодо створення, адміністрування та супроводу програмно-апаратної інфраструктури операторів зв’язку, провайдерів Інтернет-послуг,  елементи гетерогенного середовища на базі Інтернет, Інтранет«хмарних» технологій у поєднанні з сучасними 3G4G та 5G– комунікаційними мережами для забезпечення якісного обслуговування користувачів, технології IoT (Internet of Things), організацію інформаційної взаємодії комунікацій.
 
Можуть працювати​: у в центрах обробки даних та з програмними сервісами міжнародних та вітчизняних телекомунікаційних компаній, в структурі ІТ-оператора, компаніях мобільного оператора, в ІТ-компаніях, що застосовують програмно-визначальні базові мережі, надають послуги зв’язку та Internet, у фірмах-розробниках спеціального ПЗ,  в технічних відділах банків та організацій різних форм власності, що використовують мережні технології​.