Scientific school of the Institute of Telecommunication Systems

Scientific groups

HeadScientific school nameThe composition of the scientific group
prof. Globa Larysa SerhiivnaBig data, processing and analysis servicesAssoc. Novogrudska R.L., Assoc. Popova M.A., Assoc. Alekseev M.O., assistant Kurdecha V.V., postgraduate Gayevy, postgraduate Bugaenko, postgraduate Gvozdetskaya, postgraduate Prokopets
prof. Dmytro Isakovych MohylevychQuality of operation and reliability of complex technical systemsprof. Mogilevich D.I., Assoc. Kononova I.V., Assoc. Pravylo V.V.
Assoc. prof. Skulysh Maria AnatoliyivnaQuality management systems for service provision in information and communication systemsPhD Sulima S.V, Assoc. Ilnitsky A.I., Assoc. Astrakhantsev A.A. , st. Mysko N., st. Ostapenko M., st. Moroz A.